Inwestycje parafialne

Parafia Rzymskokatolicka Ulanów, 2017-11-09
p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 56, 37- 410 Ulanów

Zawiadomienie o wyborze

dot.: postępowania o udzielenie zapytania ofertowego.
Nazwa zadania:
„Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę

Lp. Nazwa wykonawcy Zakład Remontowo- Budowlany Józef Bajek
Adres wykonawcy
Nowosielec 288, 37-400 Nisko
Cena netto 1 186 178,87 zł
Cena brutto 1 459 000,00 zł
Inne informacje podlegające odczytaniu

okres gwarancji 60 miesięcy

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2017-11-16.


Tadeusz Strugała

Parafia Rzymskokatolicka Ulanów, 2017-10-12
p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 56, 37- 410 Ulanów

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zapytania ofertowego.
Nazwa zadania:
„Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 495 836,62 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej informuje, że w dniu 2017-10-11 o godzinie (11:15) odbyło się otwarcie ofert.
Złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Inne informacje podlegające odczytaniu
1 Zakład Remontowo- Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288, 37-400 Nisko
Kwota netto: 1 186 178,87zł
kwota brutto: 1 459 000,00 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


Tadeusz Strugała

Kurzyna Średnia , dnia. 21.09.2017 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 56
37-410 Ulanów

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. realizacji projektu nr RRPK.04.04.00-18-0093/16 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4. Kultura RPO WP na lata 2014-2020:

W związku z realizacją projektu pt.: „Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4. Kultura RPO WP na lata 2014-2020: Parafia Rzymskokatolicka pw. p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej z siedzibą w Kurzynie Średniej 56, 37-410 Ulanów województwo podkarpackie, ogłasza niniejsze postępowanie ofertowe.
Informacja o niniejszym konkursie ofert została umieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie http://bip.ulanow.iap.pl/pl/8597/1,12697/zapytanie-ofertowe.html
oraz http://kurzynaok.wikidot.com/inwestycje-parafialne
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace konserwatorsko-remontowe budynku kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny oraz jego najbliższego otoczenia. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-146 z dnia 03-04-2006 r. oraz B-796 z dnia 07-11-2016 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Projekt techniczny - Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z listopada 2016 r. opracowany przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jan Hara stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Program Prac Konserwatorskich konserwacja zespołu zabytków ruchomych w ramach projektu Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia opracowany przez Konserwatora Dzieł Sztuki mgr Elżbieta Graboś - stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- Pozwolenie na budowę nr U - 41/2016 z dnia 13 listopada 2016 r. wydane przez Starostę Niżańskiego - stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Pozwolenie nr 375/16 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 15 listopada 2016 r. znak UOZ.T-1.5142.47.2016. Decyzja nr 376/16 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 15-11-2016 r. znak UOZ-T-2.5144.52.2016 stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

- Pozwolenie nr 376/16 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 15 listopada 2016 r. znak UOZ.T-2.5144.52.2016. Decyzja nr 376/16 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 15-11-2016 r. znak UOZ-T-2.5144.52.2016 r. stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,

- Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 03 kwietnia 2006r. znak Ldz. UOZ- 4- 4148/49/2006, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, nr rejestru A – 149, stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,

- Decyzja w sprawie wpisania zabytku ruchomego do rejestru zabytków z dnia 07 listopada 2016r. znak L.dz. UOZ.2.5131.48.2016 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Nr rejestru B- 796, stanowiące załącznik nr 6a do zapytania ofertowego,

- Przedmiar robót (zadanie nr 1, nr 2 i nr 3)- stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Uwaga: Natomiast załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym, ułatwiającym obliczenie ceny oferty.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem lub atestem. Użyte w dokumentacji nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem nie mają na celu preferowanie materiałów danego producenta lecz wskazanie jakie materiał powinien posiadać cechy - parametry techniczne. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego będzie spoczywał na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zmawiający po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz zasięgnięciu opinii innych organów i instytucji stwierdzi czy proponowane do wbudowania materiały są równoważne.

4. Prace obejmować będą:
Zadanie pierwsze:
Prace Konserwatorskie
- ołtarz główny
- obraz Wniebowzięcie NMP
- obraz Św. Mikołaja
- obraz Świętej Rodziny z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym
- ołtarz boczny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
- obraz Serca Jezusa
- obraz św. Franciszka
- obraz św. Józefa Z Dzieciątkiem
- ołtarz boczny pw. Św. Marii Magdaleny
- obraz św. Marii Magdaleny
- obraz Matki Bożej Różańcowej
- obraz św. Walentego
- ambona
- chrzcielnica
- krucyfiks na belce tęczowej
- Konfesjonał
- feretron z obrazami Św. Marii Magdaleny i Serca Jezusa
- feretron z obrazami Świętej Rodziny i Św. Franciszka
- feretron z figurą Chrystusa
- feretron z figurą Matki Bożej
- feretron z obrazami Św. Jana Nepomucena i MB z dzieciątkiem
- feretron z obrazami Zwiastowania NMP i św. Jana Ewangelisty
- obraz św. Teresy od Dzieciatka Jezus
- polichromia

Zadanie drugie:
Prace budowlane
Roboty zewnętrzne:
- Niwelacja terenu pod wewnętrzne ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe.
- wewnętrzne ciągi komunikacyjne i miejsca Postojowe
- wymiana pokrycia dzwonnicy z reperacją tynków i malowaniem
- remont ogrodzenia placu przykościelnego
- ławki przy chodniku i miejscach postojowych,
- montaż latarni hybrydowych
- oświetlenie iluminacyjne elewacji budynku Kościoła
- urządzenie terenów zielonych w obrębie kościoła
- montaż pieca na paliwo stałe z automatycznemu poborem paliwa i automatyka sterowniczą
Roboty wewnętrzne:
- likwidacja barier architektonicznych wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych , wymiana drzwi wejściowych na bez progowe,
- podłogi z parkietu lakierowanego kładzione na istniejących podłogach drewnianych,
- malowanie i konserwacja drewnianego poszycia elewacji.
Zadanie trzecie:
Dostawy: (załącznik nr 7)- w zakresie wymiany systemu w skład którego wchodzi opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie w systemie zaprojektuj- wybuduj dla:
- System monitoringu wideo, system sygnalizacji włamania i napadu, system p.poż,
- System audiowizulany z funkcją audiodeskrypcji w czasie rzeczywistym,
- Źródła światła LED,
Powyższa dokumentacja wykonana w systemie zaprojektuj- wybuduj musi uzyskać pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Stand cyfrowy (infokiosk) z ekranem dotykowym,
- Opracowanie wizualizacji cyfrowej (wirtualna wycieczka) na potrzeby strony www,
- Tablice informacyjne (historia obiektu oraz informacja o zabytkach) 3 języczne,

5. Inne prace i uwarunkowania szczególne
W ramach zadania należy przewidzieć wykonanie innych prac wynikających z pozwoleń konserwatorskich m.in. prowadzenie nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych (w tym koszt badań archeologicznych, jeśli takowe wystąpią) oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody i przepisów BHP.
Pragniemy zwrócić uwagę, że roboty budowlane i konserwatorskie będą prowadzone na obiekcie czynnym i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na działanie kościoła parafialnego. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ciszy w trakcie nabożeństw w kościele oraz prowadzeniem prac w ten sposób, aby stale było dostępne wejścia do kościoła. Z tego względu Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.
Ze względu na złożony charakter prac przewidzianych do wykonania, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej kościoła parafialnego wraz z jego otoczeniem. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z potencjalnym ryzykiem i trudnościami towarzyszącymi realizacji zamówienia.
Osobą służącą pomocą w czasie wizji lokalnej jest ks. Tadeusz Strugała - Proboszcz Parafii - tel. (015) 8765104.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45432113-9 kładzenie parkietu
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtórne malowanie

W dokumentacji projektowej mogą wystąpić znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami w zapytaniu. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, należy sporządzić odpowiednie zestawienie w formie tabeli i załączyć je do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych.

I. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do 30 września 2018 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
• posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w realizacji: dla zadania 1
- co najmniej dwóch robót związanych z konserwacją zabytków ruchomych na kwotę 500 000,00 zł brutto
- dla zadania 2
- co najmniej jednej roboty polegających na konserwacji- renowacji budynku wpisanego do rejestru zabytków na kwotę 100 000,00 zł,

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) kierownik budowy (dotyczy zadania nr 2)
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków polegającego na remoncie konserwatorskim
Uwaga: Kierownik Budowy ma być obecny na budowie przez cały okres realizacji robót.
b) kierownik prac konserwatorskich (dotyczy zadania nr 1)
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadającym doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 pracy konserwatorskiej o podobnym charakterze jak w niniejszym Zamówieniu.
c) konserwator dzieł sztuki (dotyczy zadania nr 1)
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą będącą konserwatorem dzieł sztuki w specjalności: konserwacji restauracji malarstwa, która po uzyskaniu dyplomu odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w konserwacji tych zabytków oraz wykonała co najmniej 1 pracę konserwatorską o podobnym charakterze jak w niniejszym Zamówieniu.
d) odpowiedni poziom zatrudnienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę (dotyczy każdego z zadań osobno), posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków, Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że podane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę na dzień składania oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 11 do zapytania ofertowego.
• posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą składa stosowną opinię bankową.
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą składa opłaconą polisę ubezpieczeniową.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
» nie podlegają wykluczeniu Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
f) jest powiązany osobowo lub kapitałowo
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumenty stanowiące potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1) Wymagane jest załączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wymagane jest załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że ubiegający się o przedmiot zamówienia zwany dalej Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Wymagane jest załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Wymagane jest złożenie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych wg wzoru określonego w załączniku nr 12 do zapytania
3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z dalszego postępowania.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
• wykaz wykonanych robót
• dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót
• wykaz osób
• dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień
• oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień składania oferty
• opinię bankową
• polisę OC działalności
• odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
• zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
• zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
• oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych
• pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
• szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno - finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularzu ofertowym.
3. Kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Oferenta.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być opatrzona nazwą, adresem i telefonem kontaktowym Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz musi zawierać napis: „Oferta - Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
VII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Koordynator Projektu ks Tadeusz Strugała - tel. 15 8765104 e-mail: lp.wonalu|anyzrukloicsok#lp.wonalu|anyzrukloicsok
VIII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 56
37-410 Ulanów
e-mail: lp.wonalu|anyzrukloicsok#lp.wonalu|anyzrukloicsok
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę upublicznia się na stronie internetowej zamawiającego. Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 11.10.2017 r. od godz. 8 do godz. 11.00, na adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 56
37-410 Ulanów
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2017r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Kurzyna Średnia 56, 37-410 Ulanów, (kancelaria parafii)

(kancelaria parafii)
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.
3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert.
Lp. Kryterium Waga
1. cena 60
2. gwarancja i rękojmia 40
2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Etap I - wyliczenie punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert
1) dla kryterium „cena":
Punkty przyznane za kryterium „cena" będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cx) x 100% x waga kryterium
gdzie:
Pc — ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę",
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród badanych ofert,
Cx-cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
2) dla kryterium „gwarancja i rękojmia":
Punkty przyznane za kryterium „gwarancja i rękojmia" będą liczone wg następującego wzoru:
Pg= (Gx / Gmax) x 100% x waga kryterium
gdzie:
Pg - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję i rękojmię",
Gx - okres gwarancji i rękojmi podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w przetargu spośród badanych ofert.
a. podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
b. . minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego - 60 miesięcy,
c. maksymalny okres gwarancji i rękojmi uwzględniony w ocenie przez Zamawiającego - 84 miesięcy.
d. oferta z siedmioletnim (84 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.
e. w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 8 do zapytania ofertowego) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Etap II - wyliczenie ogólnej punktacji dla całej oferty
P = Pc + Pg
P - ilość punktów uzyskana w obu kryteriach,
Pc — ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę",
Pg - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję i rękojmię".
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
XIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.
2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
• ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
• złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
• Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
6. Termin i miejsce podpisania umowy:
• Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oddział w Ulanowie nr konta: 79 9430 1032 4001 6113 2000 0004.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014 -2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
XVII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Projekt techniczny Renowacji zabytkowego budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym, oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia z listopada 2016r. opracowany przez Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycyjnej Jan Hara,
Załącznik nr 2 – Program prac konserwatorskich Konserwacja zespołu zabytków ruchomych w ramach projektu: „Renowacji zabytkowego budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z 2016r. opracowany przez Elżbietę Graboś, konserwatora dzieł sztuki.
Załącznik nr 3 – Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Niżańskiego Decyzja nr U- 41/2016 z dnia 16 listopada 2016r.
Załącznik nr 4 – Decyzja nr 375/2016 z dnia 15 listopada 2016r. wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu,
Załącznik nr 5 - Decyzja nr 376/2016 z dnia 15 listopada 2016r. wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu,
Załącznik nr 6 – Decyzja z dnia 03 kwietnia 2006r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru, wydana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu,
Załącznik 6a – Decyzja z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie wpisania zabytku ruchomego do rejestru zabytków, wydana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót zadanie nr 1, przedmiar robót zadanie nr 2, przedmiar robót zadanie nr 3.
Załącznik nr 8 - Formularz oferty
Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 10 - Wykaz osób, które będą wykonywać zadanie
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób przez Wykonawcę na umowę o pracę Załącznik nr 12 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 13- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 14 - Wzór umowy

……………………………………

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.