Sakramenty Święte

Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej, które ustanowił Pan Jezus dla zbawienia ludzi.

Chrzest

chrzest.png

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28, 19

Parę słów na temat…

Chrzest wprowadza każdego człowieka do życia dziecka Bożego. Jest konieczny, aby otrzymać inne sakramenty.

Jak zgłosić dziecko do chrztu?

Rodzice dziecka (wystarczy jedno z nich) powinni zgłosić chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej. Będą przy tym potrzebne następujące dokumenty:
* Odpis Aktu urodzenia
* Zaświadczenie dla chrzestnych spoza parafii

Bierzmowanie

bierzmowanie.png

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. J 7,37b-39a

Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Dary Ducha Świętego

Mądrość

Rozum

Rada

Męstwo

Umiejętność

Pobożność

Bojaźń Boża

Dary a charyzmaty

Najprościej różnicę miedzy darami, a charyzmatami mozna określić w ten sposób, ze dary służą zbawieniu konkretnego człowieka, zaś charyzmaty są darami dla wspólnoty wierzących.

Eucharystia

eucharystia.png

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». J 6,51

Najswiętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa jest niezbędnym pokarmem duszy zmierzającej do zycia wiecznego w niebie. Wynika stąd obowiązek uczestnictwa w niedzielnej i swiątecznej Mszy Świętej. Kazda msza Święta jest pamiątką ostatniej Wieczerzy, Smierci na krzyzu i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Kiedy można przyjąć Komunię Świętą:

Wtedy, kiedy jest się w stanie łaski uświęcającej. (Brak grzechu ciężkiego) Kolejny raz w ciągu tego samego dnia Komunię Świętą mozna przyjąć tylko w czasie Mszy Świętej.

Pobożność Eucharystyczna

W najwyzszy sposób oddajemy cześć Najswietszemu Sakramentowi wtedy, kiedy przyjmujemy Go do swego czystego serca w czasie Mszy Świętej. Msza Święta jest źródłem i szczytem chrzescijańskiego życia.
W sposób szczególny oddajemy cześć wobec Najswietszego Sakramentuw Uroczystość Najswietszego Ciała i Krwi Pańskiej, oraz w Wielki Czwartek w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej.

Pokuta

pokuta.png

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». J 20, 23

Sakrament pokuty i pojednania pozwala człowiekowi, który zgrzeszył, pojednać się z Bogiem i Kościołem. Jest 5 warunków sakramentu pokuty:

Warunki sakramentu Pokuty

Rachunek Sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Szczera spowiedź

Czego unikać przy spowiedzi:

  • Przystępowania do spowiedzi bez przygotowania (rachunek sumienia)
  • Opowiadania o grzechach innych osób
  • Stwierdzeń, ze się nie ma grzechów
  • Zatajania grzechów (przed Panem Bogiem nic się nie ukryje)
  • Usprwiedliwiania się
  • Chwalenia się

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Namaszczenie chorych

namaszczenie.png

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana7. 15 A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Jk 5, 14-15

Zgłaszanie chorych

Chorych pragnących przyjąć ten sakrament należy zgłaszać u księży, o ile to mozliwe przed lub po Mszy Świętej.

Jak się przygotować?

W domu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, dwie świece, wodę swięconą na talerzyku oraz kropidło. Jeśli nie ma wody święconej, należy o tym księdzu wcześniej powiedzieć.

Przebieg wizyty u chorej osoby

Kiedy Ksiądz przyjdzie do mieszkania chorego, mieszkanie należy opuścić tylko na czas spowiedzi. Po spowiedzi należy przyjść razem ze wszystkimi domownikami, aby razem z kapłanem modlić się w intencji chorej osoby.

Kapłaństwo

sacerdotes.png

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 1Kor 11, 23b-25

Zwane jest inaczej sakramentem swięceń, który ma

Trzy stopnie (licząc od "góry"):

episkopat

Jest to najwyższy stopień sakramentu święceń. Biskupi są następcami Apostołów. Jeden z nich, biskup Rzymu, jest następcą św. Piotra, czyli pierwszego papieża.

prezbiterat

Prezbiterzy, czyli księża są współpracownikami biskupa, Kapłaństwo, wraz z Eucharystią zostały ustanowione przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

diakonat

Jest stopniem sakramentu święceń, nie jest jednak stopniem kapłaństwa. Strojem liturgicznym diakona jest dalmatyka i stuła przewieszona na ukos przez lewe ramię.

Przygotowanie do kapłaństwa:

Przygotowanie dalsze

Odbywa się w domu rodzinnym i parafii. Rozwojowi powołania sprzyja pobożna, religijna atmosfera w domu rodzinnym i parafii. Dlatego mozna powiedzieć, że każdy członek parafii jest odpowiedzialny za rozwój powołań do kapłaństwa.

Przygotowanie bliższe

Odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym. W tym czasie alumni odbywają sześcioletnie studia filofoficzno-teologiczne wraz z uzupełnieniem pedagogicznym. Oprócz studiów, czyli formacji intelektualnej jest to również czas formacji duchowej i ludzkiej.

Przygotowanie bezpośrednie

Jest to pięć dni rekolekcji poprzedzających święcenia prezbiteratu. W tym czasie diakonii w skupieniu modlą się i rozważają Słowo Boże.

Małżeństwo

matrimonium.png

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»3. Mt 19, 5-6

matrimonium.mp3

Przygotowanie do małżeństwa:

Przygotowanie dalsze

Przygotowanie blizsze

Przygotowanie bezpośrednie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.